Untitled

#hyperlapse #creativesalem (at Waikiki Beach)

at Salem Harbor Power Station

at Salem Harbor Power Station

at Salem Harbor Power Station

at Salem Harbor Power Station

Fame (at Pickering Wharf)

Fame (at Pickering Wharf)

Friendship (at Pickering Wharf)

Friendship (at Pickering Wharf)

Stacks (at Salem Harbor)

Stacks (at Salem Harbor)

Hour of the rose

Hour of the rose

at Derby Wharf Light

at Derby Wharf Light

at Derby Wharf Light

at Derby Wharf Light

Tapped cherries

Tapped cherries